Best Friends Club
Fórum oldalunk tartalmát, csak bejelentkezett felhasználók láthatják !
[ Új üzenetek · Résztvevők · Fórumszabályzat · Keresés · RSS ]
  • Oldal 1 / 1
  • 1
Fórum » Boszorkánysziget » Boszorkánysziget » A boszorkányok hitvallásának fõbb alapelvei (A boszorkányok hitvallásának fõbb alapelvei)
A boszorkányok hitvallásának fõbb alapelvei
IstvánDátum: Szerda, 2010-09-15, 23:30:50 | Üzenet # 1
Rendszergazda
Csoport: Adminisztrátor
Üzenetek: 988
Állapot: Offline
A boszorkányok hitvallásának fõbb alapelvei
(Amerikai Boszorkányok Tanácsa, 1974)

1. Rítusainkat azért végezzük, hogy ráhangolódjunk az élet természetes ritmusára és erõire, amelyeket a négy évszak és a négy napforduló jelez.
2. Elismerjük, hogy értelmünk és megértésünk különleges felelõsséget ró ránk a környezetünk állapotáért. Összehangban élünk a természettel, megóvjuk az élet adományának egyensúlyát. Tudatosan törekszünk a fejlõdést a teljesség irányába terelni.
3. Átlagemberként megfontoltabban tartjuk becsben az erõ mélységét. Az energia lényegesen átfogóbb fogalom annál, amelyet természetfölötti néven szokás emlegetni. Mi tudjuk, hogy az erõ bennünk van, miként természetesen azokban is, akik nem tudnak róla.
4. Megértjük a világmindenség erejét, amely a polaritáson keresztül mutatkozik meg - nõies és férfias tulajdonságokon át -, és tudomásul vesszük az erõ jelenlétét mindenkiben, továbbá, hogy ez a férfias és nõies erõk közti kölcsönös érintkezés által mûködik. Egyiket sem tartjuk értékesebbnek a másiknál, tisztában vagyunk vele, hogy egymást kiegészítve léteznek. A nemiséget az öröm forrásának, az élet és a megtestesülés jelképének tartjuk.
5. Elismerjük a külsõ és belsõ világ, valamint a lélek létezését, amelyet szellemi világnak, kollektív tudatalattinak, lelkivilágnak is szokás nevezni. A természetfeletti jelenségek és a mágikus gyakorlat alapjáról szemléljük a két dimenzió kölcsönös egymásra hatását. Egyik dimenziót sem mellózzük, mert tudjuk, mindkettõ egyformán szükséges a teljességhez.
6. Nem ismerünk el semmiféle tekintélyelvû hatalmi rendszert, de megbecsüljük a tanítókat, méltányoljuk azokat, akik megosztják velünk bölcsességük és mélyebb megértésük eredményeit. A tehetséges, rátermett vezetõk iránymutatásait elfogadjuk.
7. Az élet mágiájából és a bölcsesség egyesülésébõl táplálkozó hittel szemléljük a világot és a benne rejlõ életet. Ezt a világszemléletet és életfelfogást határoztuk meg boszorkányságként. Ez a bölcsek, vagyis a wiccák útja.
8. Attól, hogy valaki boszorkánynak nevezi magát, még nem az! Sem a magány, sem a címek birtoklása, a fokozatok elnyerése, de még a beavatás sem teszi igazi boszorkánnyá az embert. A wicca a belsõ világában rejlõ erõk ellenõrzésének módját keresi, okosan és jól akar élni anélkül, hogy ártana másoknak. Ezen kívül mindent megtesz, hogy harmóniába éljen a természettel.
9. Hiszünk az élet igenlésében és a lét teljességében. Hisszük, hogy a létezés tudatos fejlesztése és gyarapítása a tudatosság fejlõdését szintén magával hozza. A tudás elvezet az univerzum jobb megértéséhez. Azzal ugyancsak tisztában vagyunk, hogy a világ egységének létrehozásában szerep jut nekünk.
10. Egyetlen okból neheztelünk a keresztényekre és még néhány vallás hivatásos képviselõire, éspedig amiatt, hogy azt hirdetik magukról: "A miénk az egyetlen igazi út, ami Istenhez vezet", és ebbéli hitükben igyekeznek elnyomni a többi vallást és vallásos gyakorlatot.
11. Az amerikai boszorkányok ki mernek állni a nyilvánosság elé, nem félnek megvitatni az elmúlt évszázadokban történteket, és a céhünk eredetérõl, ágazatairól szóló változatos elképzeléseket. Szívesen beszélgetünk hagyományaink létjogosultságáról. Szívünkön viseljük jelenünket és jövõnket.
12. Nem ismerjük el a "korlátlan gonosz" fogalmát. Soha nem imádtuk a gonoszt, nem hittünk, nem hiszünk a Sátánban, az ördögökben vagy egyéb ártalmas lények hatalmában. Senkinek nem okozunk testi vagy lelki szenvedést azért, hogy hatalmat nyerjünk fölötte. Nem méltányoljuk a mások megtagadásával és értékeik becsmérlésével megszerezhetõ értékeket.
13. Hisszük, a természetben kell keresnünk az egészségünk zálogát, illetve mindazt, ami a javunkat szolgálja.

"A wicca vallás két alappillére a Nagy Anya és a Wicca intésnek nevezett költemény. Aki boszorkánnyá szeretne válni, annak elõbb utat kell találnia az Istennõhöz. Rögtön ezután azonban fontolóra kell vennie, hogy milyen erkölcsi alapelvek szerint hasznosítja képességeit és varázstudományát. A boszorkányvallást csakis szilárd erkölcsi alapállásból szabad gyakorolni."

A Nagy Istennõ

"Az Istennõ maga a mindenség, nem valami tõle elkülönült vagy fölötte álló létezõ. A mindenség dolga pedig a teremtés, s csupán azért rombol, hogy ujraalkossa, amit elpusztított. A boszorkányok Nagy Anyaként személyítik meg ezt a világegyetemet átható erõt, aki önmagát teremtette, és folyvást megújítja lényét. Õ a lét jin és jang õselve, akit nõi (istennõ) és férfiúi (istenség) energiák alkotnak. Számos néven tiszteljük, õ Istár, Izisz, Sakti, Aséra, Socsikecal, Brigit, Pelé, a Rézasszony, Lupa vagy Luna. Mellette olyan õsi istenalakok állnak, mint Pán, Ozirisz, Tammusz, Jupiter, Kecalkoatl, Cernunnos és Mithrász.
A boszorkányok pogányok. Számos isten és istennõ kultuszát ápolják, de mindannyiukat csak a Nagy Istennõ egy-egy aspektusának tekintik. Némelyik boszorkány egyszerre imádja az Urat és az úrnõt, míg mások csak az Istennõ elõtt hódolnak. Minden boszorkány maga dönti el, milyen istenségeket szolgál, tisztel, s kikkel dolgozik együtt. "

Wicca intés
(Vének jó tanácsainak gyûjteménye)

1. Wicca törvénytisztelet: Bizalom és szeretet.
2. Élni és élni hagyni: Adni-kapni ugyanannyi.
3. A kört háromszor kivesd, minden gonoszt elijeszt.
4. Hogy hasson az ige mindig, rím és ritmus rendje dívik.
5. Könnyû kéz, gyöngéd tekintet, fülelj s a szavad ne hintsed.
6. Deosil, ha tel a hold, wicca igéd járd-dalold.
7. Widdershins a fogyó holddal, farkast vérfarkas-iszony mar.
8. Hölgy holdja ha õjra kél fel, kezet csókol néki kétszer.
9. Ha a hold legteljesebb, a szíved vágyát keresd.
10. Félj, ha Észak szele támad, vitorlát le, fel a zárat.
11. Déli szél fúj hevesen: szájon csókol szerelem.
12. Ha Keletrõl fúj a szél, teríts, mert az Új betér.
13. Mikor a szél Nyugatról vad, kísértetek zúgolódnak.
14. Kilenc erdõt be az Üstbe, gyorsan égesd, lassan fûtsd be.
15. A Hölgynek fája a bodza, ki perzseli, elátkozza.
16. Ha a Kerék lángra kap, Beltane tüzek gyúljanak.
17. Ha Yule lett már a Kerék, Pán az úr, és a fa ég.
18. Gondod fa, bokor, virág, a Hölgy ezerszer megáld.
19. Fodros vízbe vess követ, s az igazat észbe vedd.
20. Ha a sorsod mostoha, ne hallgass a kapzsira.
21. Ostoba mellett ne tarts ki, hívednek ne mondja senki.
22. Köszönj, búcsúzz vigalommal, mit a hév orca s a szív vall.
23. Hármas Törvény: így okoskodsz: háromszor jó, háromszor rossz.
25. Tarts ki hûségesen, míg meg nem csal a szerelem.
26. Wicca-bûbáj, nyolc szavas: Te ne árts soha; azt tedd, mit akarsz.

Az újjászületés

"Az újjászületés õsi hit, a távol-keleti vallások tantételeinek alapja. A hinduizmuson és a buddhizmuson kívül eredetileg a kereszténység is hirdette a Ii. konstantinápolyi zsinatig. Úgy vélték, hogy a szellem, illetve a lélek az isteni egész része, s a test halálát követõen visszatér az isteni egységbe, ám saját fejlõdése érdekében újra kiválhat, hogy jobban megismerje az élet dolgait.
A létezés mikéntjének legjelentõsebb. leglogikusabb magyarázata. Miért születik az egyik ember gazdagnak, a másik szegénynek, az egyik nyomoréknak, a másik pedig erõsnek? Sok oka lehet, de valószínûleg valamilyen sajátos élményt kell tapasztalnia. Csodagyerekek sem volnának, ha nem volna reinkarnáció. Ötévesen zenét szerezni, koncertezni, mint W. A. Mozart, csak úgy lehet, ha az elõzõ életben megszerzett tudás eleven marad a következõben. Ritka jelenség, de elõfordul. Sokan a homoszexualitást is a reinkarnációval magyarázzák. A valaha ellenkezõ nemû személyben túl sok tulajdonság maradt meg az elõzõ életébõl.
Képtelen megérteni a gyermekek halálát, aki nem hisz az újjászületésben. Miért élt a korán elhunyt gyermek egyáltalán, s ha már, miért mindössze néhány röpke évig? Aki hisz a reinkarnációban, az tudja az okát, a gyermek a rövid idõ alatt mindent megtanult abban az életben, amitõl megvált, és elhunyt, hogy továbbmehessen.
A leghétköznapipp okkult tapasztalat a deja vu élmény, amikor valamirõl úgy érezzük, láttuk vagy átéltük már egyszer ezelõtt.
Milyen alakban térünk vissza a földre? A boszorkányok hite szerint minden létezõben lélek lakozik. Az angolszász (Saxon) boszorkányság követõi pl. úgy vélik, hogy a jelenleg élõ kutya már sokadik újjászületésén van túl, de világéletében kutya volt, a macska is örökké macska marad, az ember pedig emberként testesül meg újra meg újra. Ennek oka és magyarázata a természeti egyensõlyban keresendõ.
Egy kérdés továbbra is megfontolandó: honnét jönnek a lelkek, és hová lesznek, miután befejezték földi életeik sorát? Valós lehetõségnek tûnik, hogy a lelki fejlõdés a Földön kívül, egy másik valóságban, más bolygón, más célokért és formában folytatódik. Ki tudhatja? Az is lehetséges, hogy mielõtt ideértünk volna, más helyszíneken már sokféle fejlõdési állomáson túljutottunk. Egy bizonyos, a szellem bõséges táplálékhoz jut, bár ez édeskevés ahhoz, hogy a tantételek távlatait áttekintve bármelyiket elõnyben részesítsük. "

Karma

"Az újjászületés gondolatával párhuzamosan keletkezett a karma fogalma, amely általában az életek láncolatán áthúzódó jutalom-büntetés elvén mûködõ sors. Nagyon leegyszerûsítve, aki pl. gonosz volt az elõzõ életében, a következõben mindenképpen megfizet ezért. Többnyire karmikus büntetéssel számolhatunk, nagy ritkán jutalmazással. A boszorkányság vélekedését más összefüggések jellemzik.
A wiccák hite szerint a díjazásra (a jutalomra) az adott életen belül kerül sor. Tehát szemben más elképzelésekkel, nem a halál után, nem egy új életben, hanem a jelenlegi életünk során felelnk a tetteinkért, szenvedjük el a büntetést, illetve élvezzük cselekedeteink jutalmát. A jó cselekedet jót vonz, a rosszat is visszakapjuk. Mindez háromszorosan érvényes. Egy jó tettért háromszoros jóban lesz részünk, egyetlen gonoszságunkért háromszorosan lakolunk, de nem a szemet szemért, fogat fogért elv alapján! Egyetlen ütlegért nem három ütleget kapunk vissza, de elõfordulhat, hogy egyszer csak eltörik a lábunk, ami önmagában háromszorta rosszabb, mint egyetlen erõteljes ökölcsapás.
Minden erõnkkel a tökéletességre kell törekednünk! MINDENKI ÖNMAGA TEREMTI MEG A SAJÁT VALÓSÁGÁT! Amit valóban akarunk, azt fogjuk elérni. Sose feledjétek azonban a wicca közmondást: ha nem árt senkinek, bármit megtehetsz."

A köztes lét

"A két élet között eltöltött idõ a tanulnivalók és az elõzõ élet tanulságainak feldolgozásához igazodva változó hosszúságú, ehhez jön még a felkészülés a következõ tanulmányi idõszakra.
A köztes lét alatt sok lélek földi életet élõ társainak segédkezik. Kiváló fejlõdési alkalom, de mert két élet között történik, köztes létnek nevezzük. Bizonyára hallottál már az õrangyalokról, illetve az õrszellemekrõl, és csodálkoztál a létezésükön. Bizonyos értelemben valóban vnnak, s szerfölött tevékenyek. A kevésbé fejlett, földi alakot öltött lelkekre folyamatosan ügyel egy másik, fejlettebb lélek. Amikor nincsenek elfoglalva a visszavonult köztes állapottal (csak az ember terminológiája miatt részletezem), a röghöz kötött társaikat figyelik, szerteszét a földi helyszíneken, akkor is, ha ez nem oszt, nem szoroz a megfigyelõ fejlõdése tekintetében. Mindazonáltal tény, hogy a tanár-diák helyzet dimenziója sem nélkülözi a tanulságokat.
A boszorkányok legszebb reménye, hogy következõ életükben szeretteik és kedves ismerõseik társaságában születhetnek újjá. A szellemi és lelki tapasztalatok természete miatt ennek reális esélye van. Rengeteg pár marad együtt életrõl életre, ám szerepeik változhatnak. Szeretõk, férj-feleség, testvérek, anya-gyermek, apa-gyermek és egyéb kapcsolati viszonylatokra gondoljatok."

Beavatás

"Nem szabad engedni, hogy bárki könnyûszerrel hozzájusson a boszorkány címhez. Aki így nevezi magát, az az Istennõ papjaként vagy papnõjeként elkülönül embertársaitól. S ha már egyszer elkötelezte magát az életerõ szolgálata mellett, nem rúghatja fel ezt a szerzõdést. Bizonyos ágazatokban a jelölteket a fõpap vagy fõpapnõ avatja be. A wicca gyors terjeszkedése nehézkessé teszi ezt a szokást, mivel nincs elég fõpap és fõpapnõ az újonnan csatlakozók oktatásához és beavatásához. A wicca olyan országokban, kultúrákban is megjelent, ahol hiányoznak a tapasztalt boszorkányok, akik társaik élére állhatnának.
Egyesek azt mondják, hogy akkortól nevezhetünk valakit boszorkánynak, amikortól õ jogosultnak érzi magát erre a megjelölésre. Mások szükségét érzik, hogy a nagy változást szertartás is szentesítse életükben, egy olyan szertartás, amely azt fejezi ki: "mától fogva boszorkány vagyok". A tanulóidõ gyakran egy év és egy nap, amelynek végén a jelölt vizsgát tesz az elsajátított ismeretekbõl és bizonyságát adja mesterségbeli tudásának.
Ha szükségét érzed avató szertartásnak, rendezd meg. Akik a maguk útját járják, vagy sehogyan sem találnak kovent, magukat is beavathatják egy önmaguk által eltervezett ceremóniával. Ha úgy érzed, nem tudod egyértelmûen meghatározni, mi teszi pontosan a boszorkányt, jelölj ki magadnak egy célt adott határidõvel: pl. tíz, wiccáról szóló könyv elolvasását, füstölõk, gyertyák, varázspálcák készítését, vagy a gyógynövények és mágikus rendszerek tanulmányozását. Jegyezd fel aprólékosan, mit tanultál ezenközben; legyen az a kiindulópontja egy személyre szóló Árnyak könyvének. Határozd el, hogy amennyiben elégedett vagy teljesítményeddel, boszorkánynak tekinted magad. Ha nem érzed szükségét beavató szertartásnak, nézz a tükörbe, és mondd hangosan:"boszorkány".
A született boszorkánynak kiváltképpen nincs szüksége beavatásra. Talán családi hagyományként örökölte a képességet, vagy boszorkány, pap/papnõ volt elõzõ életében. Õ életének eseményeibõl, a családtörténetbõl, a születési horoszkópjából döbbenhet rá igazi mivoltára.
Megesett már veled, hogy kívántál valamit, aztán legnagyobb meglepetésedre és rémületedre valóra vált, amit elképzeltél? Gyanítottad-e már, hogy akarva-akaratlanul magad voltál a történések elindítója? Vagy esetleg mindig is tudtad, hogy különbözöl az átlagembertõl?
Istentagadó hajlamaid voltak gyermekkorodban? Archaikus álmokat láttál? Természetes hajlamot éreztél a mágia iránt? A tisztánlátás adományával rendelkezel? Van olyan õsi kultúra, amelyhez ellenállhatatlanul vonzódsz? Történnek körülötted megmagyarázhatatlan jelenségek?
Mindezek figyelmeztetõ jelek lehetnek.
Ha az a sejtésed támad, hogy született boszorkány vagy, talán igazad van. Napjainkban többen élünk a Földön, mint a történelem folyamán együttvéve, nem lehetetlen tehát, hogy sokan közülünk öreg, érett lelkek. A visszaforgatás kedvére van az Istennõnek."

(Eileen Holldand: The Wicca handbook)

 
Fórum » Boszorkánysziget » Boszorkánysziget » A boszorkányok hitvallásának fõbb alapelvei (A boszorkányok hitvallásának fõbb alapelvei)
  • Oldal 1 / 1
  • 1
Keresés:

Copyright - Best Friends Club - by Isván 2010 © 2023